ชื่อ - นามสกุล :นายสุรัตน์ สุมาลี
ตำแหน่ง :กรรมการ
ประเภทกรรมการ : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
FB :
Line ID :