ชื่อ - นามสกุล :นางธัญดา โภคบุตร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com