ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันจิรา ธรรมทีโป
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com